Executive Members

公司领导
           Chairman        
        Mr.Shu Yinbiao
title
           President        
      Mr.Kou Wei
title 公司领导 公司领导
Executive Vice President
Mr. Xin Baoan
Executive Board Member,
CFO
Mr. Li Ruge
Executive Board Member,
Chief Compliance officer
Mr. Pan Xiaojun
title title title
Executive Vice President
Mr. Wang Min
Executive Vice President
Mr. Yang Jinbai
Executive Board Member,
Chairman of the Labor Union
Mr. Liu Guangying
title title title
Executive Vice President
Mr. Han Jun
Executive Vice President
Mr. Liu Zehong
Executive Vice President
Mr. Zhang Zhigang

Previous    <<    1    >>    Next